Stanovy:


Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z. s.

S T A N O V Y – úplné znění ke dni 13.03.2014


I.
Úvodní ustanovení

1.  Název spolku: Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z. s.

2.  Sídlo spolku: Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1681, PSČ 500 02

3.  Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou.

4.  Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z. s. (dále již jen jako „Spolek“) je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým zejména je soustavné zvyšování odbornosti, prosazování jednotné oborové koncepce, technologických postupů, norem, rozvoj a modernizace celého oboru ortopedicko-protetická technika (protetika, ortotika, epitetika a kalceotika).

Posláním spolku je zejména:
a.     Navrhovat a zaujímat odborná stanoviska v otázkách organizace, řízení a jednotné koncepce oboru ortopedicko-protetická technika, resp. zejména v oborech protetika, ortotika, epitetika a kalceotika (dále uvedeno souhrnně i pod slovním spojením ortopedicko-protetický) ve všech formách podnikání

b.     Být nápomocen při zakládání nových soukromých ortopedicko-protetických podnikatelských subjektů tak, aby byla zachována odbornost a jednotná koncepce

c.     Vytvářet podmínky pro součinnost při vývoji, výzkumu a aplikaci nových ortopedicko-protetických pomůcek a při jejich testování na určených ortopedicko-protetických pracovištích

d.     Spolupráce v otázkách týkající se oboru ortopedicko-protetická technika se všemi organizacemi podobného zaměření, zejména s Federací ortopedických protetiků technických oborů a s jednotlivými spolky pacientů a odbornými lékařskými společnostmi

e.     Spolupráce se zdravotními pojišťovnami a orgány státní správy ve věcech souvisejících s poskytováním ortopedicko-protetických služeb, zejména poskytování stanovisek k návrhům smluv s pojišťovnami či poskytování stanovisek k připravované legislativě související s oboremII.
Členství


1.  Členem Spolku se může stát každá osoba (FO/PO) řádně podnikající v ortopedicko-protetické technice (splňuje všechny zákonné požadavky), aktivně vykonávající tuto činnost, je bezúhonná, má sídlo či místo podnikání v ČR, dobrovolně se přihlásí k členství ve Spolku, souhlasí se stanovami, zavazuje se je dodržovat a respektovat všechna další rozhodnutí orgánů Spolku ve věcech oboru.

2.  Spolek vede seznam členů. K provádění zápisů a výmazů v seznamu členů je oprávněno Představenstvo a to na základě rozhodnutí Valné hromady o přijetí či vyloučení člena, nebo na základě doručeného prohlášení člena o vystoupení ze Spolku, nebo na základě zániku či smrti člena. Seznam členů bude zpřístupněn všem členům v sídle Spolku.III.
Vznik členství


1.  Členství ve Spolku vznikne rozhodnutím o přijetí učiněným Valnou hromadou na základě řádně doručené a vyplněné žádosti o členství a zaplacením členského příspěvku. Na členství nevzniká nárok a může být valnou hromadou zamítnuto a to zejména v důsledku nedostatečné odborné kvalifikace zájemce, porušování etiky oboru, či není-li předpoklad řádného plnění povinností člena.

2.  Představenstvo vydává ke každé žádosti o členství stanovisko, ve kterém doporučuje či nedoporučuje člena valné hromadě k přijetí.  

3.  Při vstupu člena do Spolku se členský příspěvek za daný rok hradí v plné výši. Představenstvo může z tohoto udělit výjimku a výši vstupního příspěvku přiměřeně snížit.IV.
Práva a povinnosti členů


1.  Každý člen má právo účastnit se Valné hromady.

2.  Každý člen má právo volit a být volen do orgánů Spolku.

3.  Každý člen má právo podávat návrhy na program a činnost Spolku.

4.  Každý člen má povinnost řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. Výši, termín splatnosti a způsob úhrady členských příspěvků schvaluje na návrh představenstva valná hromada a to vždy na každý jednotlivý rok. V případě, že člen nezaplatí řádně členský příspěvek, bude vyzván Představenstvem k zjednání nápravy v náhradní lhůtě. Pokud nedojde ke zjednání nápravy ani v náhradní lhůtě navrhne Představenstvo jeho vyloučení Valné hromadě.

5.  Každý člen je povinen dodržovat stanovy a rozhodnutí příslušných orgánů spolku a plnit řádně úkoly
a vykonávat funkce, kterými byl pověřen.V.
Zánik členství


1.  Členství ve Spolku zanikne:

a.     Zánikem či smrtí člena.

b.     Doručením prohlášení člena o vystoupení do sídla Spolku.

c.     Vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku a to ani v náhradní lhůtě určené před-
stavenstvem. O vyloučení člena pro nezaplacení příspěvku rozhoduje Valná hromada.

d.     Na návrh představenstva rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena pro hrubé porušení členských povinností nebo pro jednání neslučitelné s členstvím ve Spolku nebo pro spáchání úmyslného trestného činu či z důvodu ukončení podnikání v oboru (dle č. II odst. 1 stanov)VI.
Orgány Spolku ortopedických protetiků


1.  Orgány Spolku jsou Valná hromada, Představenstvo.VII.
Valná hromada


1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku, do její působnosti patří:

a.     Určení hlavního zaměření činnosti spolku

b.     Rozhodování o změně stanov

c.     Schvalování výsledku hospodaření spolku a případně schvalování rozpočtu na další rok

d.     Rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

e.     Volba a odvolání členů Představenstva

f.     Rozhodování o přijetí nových členů

g.     Rozhodování o vyloučení členů

h.     Rozhodování o výši, splatnosti a způsobu úhrady členského příspěvku

2.  Valnou hromadu svolává k zasedání Představenstvo a to nejméně jedenkrát do roka.

3.  Představenstvo svolává valnou hromadu na základě zaslané pozvánky a to nejméně 14 dní před jejím konáním. Pozvánka může být zaslána i elektronicky prostřednictvím emailu. Každý člen je pro tyto účely povinen sdělit svůj kontaktní email.

4.  Požádá-li o to alespoň 30 % členů Spolku, tak je představenstvo povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu.

5.  Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.VIII.
Představenstvo


1.  Představenstvo tvoří statutární orgán Spolku. Představenstvo má pět členů a jejich funkční období má tři roky. Členy představenstva volí a odvolává Valná hromada.

2.  Představenstvo se skládá z předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a jednotlivých členů představenstva. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu Představenstvo. K právním úkonům a k jednání jménem Spolku jsou nutné podpisy předsedy nebo místopředsedy současně s podpisem dalšího člena Představenstva.

3.  Představenstvo rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných.

4.  Předseda představenstva svolává schůze a řídí činnost představenstva.IX.
Hospodaření


1.  Spolek hospodaří převážně z následujících zdrojů:

a.     Členské příspěvky

b.     Dary a dotace

c.     Plnění za poskytnuté služby (zejména přednášky či odborné konzultace)

2.  Pro svoji činnost může Spolek zřídit bankovní účet. Za řádné vedení a bankovního účtu odpovídá Představenstvo.

3.  Výsledek hospodaření za příslušný kalendářní rok schvaluje Valná hromada.

4.  Představenstvo je povinno zajistit řádné vedení účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.  Členové Spolku neručí za jeho dluhy.X.
Závěrečná ujednání


1.  V případě záležitostí, které nejsou upraveny těmito stanovami, se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.